Thursday, November 15, 2012

kau yang terindah
kAu yAng tErinDah dALam hIdup Ku...